Olika former av handledning

Alla som arbetar i människonära yrken kan ha nytta av handledning. För att fortsätta utveckla sin professionalitet, för att bli stärkt eller avlastad i en utsatt arbetssituation eller att tillsammans i arbetsgruppen hitta utvecklade arbetsformer.

Handledningen hjälper individer att ta ett steg tillbaka och iaktta vad som händer i arbetet med människor.
Handledningen är också ett sätt för verksamheten att kvalitetssäkra arbetet och skapa hållbara förutsättningar för medarbetarna.

Handledning kan ske enskilt eller i grupp utifrån verksamhetens och medarbetarens uppdrag och behov.
Det kan vara klientcentrerad, processhandledning eller verksamhetsutvecklande fokus.

Klientcentrerad handledning

I denna handledning står arbetet med klient/patient/elev i fokus, även kallat ärendehandledning. Arbetsgruppen eller medarbetaren lyfter en frågeställning som utgör någon form av utmaning eller hinder i arbetet. Det kan vara egna reaktioner, behov av mer förståelse för klienten/patienten eller behov av ny energi i arbetet genom nya perspektiv.

Processhandledning

Processhandledning fokuserar arbetsgruppens eget arbete. I arbetet med klienterna/patienterna/eleverna blir gruppens förmåga att samarbeta och fungera utvecklat under handledningens gång. Gruppens processer blir föremål för reflektioner i handledningen.

Utbildningshandledning

Personer som går i utbildning i psykoterapi eller handledning behöver handledning där teori och praktik vävs samman. Den studerandes egna utveckling mot sin nya profession och arbetet med klienten/patienten är lika delar av denna form av handledning. Detta kan ske enskilt eller i grupp.

Chefshandledning

En person som i sin chefsroll får stöd i olika specifika frågor som rör verksamheten och ledarskapet. Utrymme för de mer personliga frågorna om hur rollen påverkas av människan och omvänt, ges i denna form av chefshandledning.