Lärande

”Vi lär inte så mycket när vi är motiverade att lära som när vi är motiverade att uppnå/åstadkomma något” (David Casey)

I vårt företag har vi tagit fasta på detta citat när vi arbetar med lärande på olika sätt. Detta innebär också att delaktighet är en självklar del i de lärandeförsök vi människor gör dagligen om vi vill få till ett hållbart lärande. 

Att skicka människor enskilt på kurs skilt från arbetsplatsen kunde redan forskarna Baldwin och Ford på 80-talet konstatera, var att slösa bort utvecklingspengar. De räknade ut att en organisation bara fick tillbaka 10% i ROI (Return of investment) om de litade på föreläsar- och kurskonceptet.

Action Learning

Att kombinera teori och praktik och lära tillsammans med andra har blivit vårt signum i företaget och i Action Learning som vi använder i olika sammanhang. 

Professor R.W. Revans som var en god vän till Christer brukade säga: ”Action Learning är som en färglåda med starka färger – men måla måste du göra själv”. Att lära att lära genom att göra är ett kännetecken på Action Learning. 

Det handlar om att lära med och av varandra oavsett om man är individer, grupper eller organisationer. Action Learningprocessen gör det omedvetna medvetet(synligt) så att det går att agera på. 

Läs mer ”Kärnan i Action Learning”

Processledarträning

Vi har utvecklat en processledarträning för personal som leder/samordnar grupper utan att vara chefer i steg I och steg II. 

Vidare erbjuder vi en chefsanpassad processledarutbildning. Varje organisation bör skapa en ”utvecklingsmaskin” med kompetenta maskinister. Där kan man processa det mesta som kommer upp. Väl tränade processledare är här avgörande för utgången av processen. 

Vi tränar processledare och diplomerar de som klarar av kompetenskraven.

Facilitatorträning och examination

Fermutveckling AB erbjuder träning och diplomering av facilitators i Action Learning. Träningen innehåller både teori och praktik och träning i en egen Action Learninggrupp. Företaget är kopplat till IFAL (International federation of Action Learning)

Ledarutveckling – chefshandledning

Det är en utmaning att vara chef idag i en tillvaro med ständiga förändringar. Den chefshandledning vi bedriver med ledningsgrupper och enskilda chefer bygger på ett uppdaterat sätt att se på rollen som ledare/chef. 

Redan på 60-talet konstarerade Douglas Mc Gregor att det finns två tongivande teorier bakom agerandet in action hos chefer. 

Teori X innebär att man tänker att:

  • Människor gillar inte att arbeta
  • Människor behöver bli styrda, instruerade och kontrollerade
  • Människor vill ha trygghet inte ansvar 

Teori Y innebär att man tänker att:

  • Människor gillar att arbeta
  • Människor är självmotiverade
  • Människor accepterar och söker ansvar 

Skillnaden i inställning och agerande som chef mellan Teori X och Teori Y är enorm. Ferm utveckling AB bygger på teori Y i våra ledar/chefsåtaganden. Ett problem idag är att många chefer pratar i Teori Y men agerar i Teori X. Vi anser att det är alldeles nödvändigt för hållbarhet och överlevnad för organisationer att de ifrågasätter ett traditionellt ledarskap med i huvudsak : profit, hierarkier, kontroll, planerade och dålig transparens med ett nytt nödvändigt perspektiv av : meningsfullhet för de anställda, nätverk, empowerment, exprerimenterande och transparens.

Teamutveckling

Om man vill få ett optimalt fungerande team behöver man ha en fördjupad förståelse för några saker exv.: 

Gemensam förståelse av uppdraget
Vi använder action learning samtal för att komma åt detta då vi anser att en förändring inte kan komma till stånd utan att man har ändrat sin förståelse. 

Möjlighet till delaktighet och att ta ansvar för alla i teamet
Att alla upplever att de kan göra sin röst och påverka är en grundförutsättning för att ta ansvar. 

Användandet av allas kompetens och kunskap
Om alla får chansen att komma fram med det de kan och maktstrukturer som motverkar detta undanröjs kan ett team bli hur bra som helst. 

Förstå av olikheter
Att se olikheterna i ett team som möjligheter kan göra stor skillnad i teamets prestation. För att få en djupare förståelse för olika personers drivkraft bakom beteendet och preferenser för att fungera optimalt bra tillsammans vad gäller : att kommunicera, lära, ta in information, ta beslut, ha behov av tid(reflektion) osv. använder vi oss av perspektivet Human Dynamics